زود قضاوت نکن!

قبل از آنکه بخواهی درمورد من، و زندگی من قضاوت کنی،

کفش های من را بپوش و در راه من قدم بزن؛

از خیابان ها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم ،

اشک هایی بریز که من ریختم ،

دردها و خوشی های مرا تجربه کن ،

سال هایی را بگذران که من گذراندم ،

روی سنگ هایی بلغز که من لغزیدم ،

دوباره و دوباره بلند شو، و مجددأ در همان راه سخت قدم بزن ؛

همانطور که من انجام دادم .

بعد، آن زمان میتوانی درمورد من قضاوت کنی...

 

/ 0 نظر / 28 بازدید