این دیوانگیست...

ایـن دیـوانگیـست ...


 
همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند

بخاطر اینکه

یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است رد کنیم!

 این دیوانگیست که هیچ عشقی را باور نکنیم بخاطر اینکه

در یکی از آنها به ما خیانت شده است...

/ 0 نظر / 12 بازدید