به آرامی آغاز به مردن میکنی...

به آرامی آغاز به مردن میکنی

زمانی که خود باوری را در خودت بکشی ،

اگر برده عادات خود شوی،

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی!

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ،

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در تمام زندگی ات، ورای

مصلحت اندیشی بروی،

امروز زندگی را آغاز کن !

امروز مخاطره کن !

نگذار که به آرامی بمیری!

 

پابلو نرودا


/ 0 نظر / 73 بازدید