برگزیده وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین

ژرالدین دخترم

به دنبال نام تو، نام است!  چاپلین!!

با همین نام ، چهل سال بیشتر مردم روی زمین را خنداندم  و بیشتر از آنچه آنها خندیدند، خود گریستم.

دخترم! مردمان بر روی زمین استوار، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نا استوار سقوط میکنند!

دل به زر و زیور مبند، زیرا بزرگترین الماس دنیا آفتاب است و خوشبختانه این الماس بر گردن همه میدرخشد.

اما اگر روزی دل به آفتاب چهره مردی بستی، با او یک دل باش. 

هیچ چیز و هیچکس در این دنیا وجود ندارد که شایسته آن باشد که دختر ناخن پایش را به خاطر او عریان کند.

به گمان من تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش را دوست میداری.

/ 0 نظر / 14 بازدید