بشنو، ولی باور نکن !

- همیشه یک ذره حقیقت پشت هر" فقط یه شوخی بود " هست

 

- کمی کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم" هست.

 

- قدری احساسات پشت "به من چه اصلا " هست.

 

- مقداری خرد پشت " چه بدونم" هست.

 

و اندکی درد پشت " اشکالی نداره " هست.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید