تسلیم نخواهم شد!

زندگی مرا بارها درهم کوبیده ؛

چیزهایی دیده ام که هیچگاه نمیخواهم دوباره ببینم ،

اما از یک مسأله مطمئنم :

هرگز روی زمین نخواهم ماند!

همیشه بلند خواهم شد

هرگز و هرگز و هرگز

تسلیم نخواهم شد !!

/ 0 نظر / 9 بازدید